Husorden

Husorden for Bispevænget

Vedtaget på afdelingsmødet 23. september 2015

 • 1. Leg eller ophold på legepladserne, i gård eller anlæg bør ophøre ved mørkets frembrud, dog kan der efter forholdene dispenseres herfra, f.eks. skøjteløb, beboeraktiviteter m.v. Disse aktiviteter skal foregå med behørig hensyntagen til de øvrige beboere.
 • 2. Forurening af legepladser mv. bør undgås, da der i de fleste huse er små børn, der kan komme til skade. Benyt de store skraldespande.

  Skulle du være uheldig, må du straks foretage den fornødne rengøring.

 • 3. Barnevogne, cykler, knallerter etc. må ikke henstilles i passager, trappeopgange eller op ad ejendommen, men skal stilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet dertil.

  I gård, passager, på legepladserne i haveanlæg og op ad husmuren må intet henstilles.

 • 4. Beboerne bedes medvirke til at bygningerne samt beplantede arealer skånes og beskyttes. I denne forbindelse er det af stor betydning, at forældrene husker at vejlede børnene. Ligeledes bør børns ophold og leg i kældre og på trapper undgås.
 • 5. Til affaldsskakten forlanges det naturligvis, at du bruger en skaktpose af kraftig kvalitet og husker at lukke den forsvarligt. Større affald skal afleveres på containerpladsen Fuglefængervej 9.
 • 6. Støjende adfærd – herunder bl.a. musikudøvelse – må ikke finde sted i en sådan grad, at det generer de omkringboende.
 • 7. Skal du slå søm i væggen, slagbore eller foretage andre arbejder, som medfører støj, må dette så vidt muligt foregå i dagtimerne, dog senest kl. 20.00 af hensyn til de andre beboere.
 • 8. Lofts- og kælderrum skal være aflåst, også selv om de ikke benyttes.
 • 9. Altanerne – Tøjtørring og luftning af sengetøj må kun finde sted så det ikke kan ses nedefra. Altanen må ikke bruges til pulterrum.Brug loftsrummet.Antenner, maskiner, flagstænger, skilte og reklamer må ikke opsættes uden en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Anbringelse af paraboler på altanen, må kun finde sted, så de ikke ses nedefra.

  Det er ikke tilladt at bore i altanvæggen, og der må kun males i godkendte farver, spørg efter farverne på ejendomskontoret.

  Tæppebankning og udsmidning af cigaretskodder ud over altanen må ikke finde sted.

  Det er ikke tilladt at grille på altanen, der henvises til brug af udendørs grill, hvor der selvfølgelig skal rengøres efter brug.

  OBS åben ild (grill) mindst 5 meter fra bygning og beplantning.

 • 10. Vinduer der må ikke skrues i plastvinduerne der må ikke hænges gardiner / tæpper el.lign. imellem vindue og vinduesramme, da gummilisterne så vil gå i stykker – begge dele vil du selv komme til at betale udbedring af.
 • 11. Vaske- og opvaskemaskine må kun opsættes med tilladelse fra ejendomskontoret og skal monteres af en autoriseret installatør.
 • 12. Utætte vandhaner og toiletter medfører et merforbrug af vand og stigende vandafgifter.

  Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt meldes til ejendomskontoret.

 • 13.Vaskerier – adgang til at benytte vaskerierne har alle der bor i Bispevænget, det er ikke tilladt at vaske for folk der ikke bor i Bispevænget. Maskinerne skal behandles med omhu og gøres rene efter brug Børns ophold i vaskeriet er på beboernes egen risiko og ansvar.

  Fejl ved maskiner. Udfyld et maskinkort eller kontakt enten funktionærerne eller ejendomskontoret, så der hurtigst muligt kan blive bestilt en reparatør.

  Se vaskereglerne i vaskekælderen.

 • 14. Områdets dyreliv, herunder bl.a. katte og fugle, må ikke fodres fra eller på altanen. Dette forbud gælder tillige fodring af dyrelivet på Bispevængets arealer.
 • 15.Det er forbudt at holde hund eller kat i Bispevænget. Dette gælder også pasning.