Husorden

Husorden for Bispevænget

Vedtaget på afdelingsmødet 19. september 2022

Bispevænget er et minisamfund. Fælles om mange ting –  og tæt på hinanden. Beboerne i Bispevænget har derfor besluttet disse regler, for at beskytte dig – og bebyggelsen. Gør Bispevænget til et rart sted at bo, ved at vise hensyn og at holde bolig og friarealer i pæn stand. Det er essensen af denne husorden.

Pas godt på naboskabet
Overtrædelser af husorden kan sendes til lokalkontoret som en skriftlig klage. Med dokumentation, hvor dine naboer bevidner din klage som  medunderskrivere. Overtrædelse af husorden vil blive påtalt, og kan i sidste ende medføre opsigelse af lejemålet.

1. Leg eller ophold på legepladserne, i gård eller anlæg bør ophøre ved mørkets frembrud. Dog kan der efter forholdene dispenseres herfra, f.eks. skøjteløb, beboeraktiviteter m.v. Disse aktiviteter skal foregå med behørig hensyntagen til de øvrige beboere.

2. Forurening af legepladser mv. bør undgås, da der i de fleste huse er små børn, der kan komme til skade. Benyt de store skraldespande. Skulle du være uheldig, må du straks foretage den fornødne rengøring.

3. Barnevogne, cykler, knallerter etc. må ikke henstilles i passager, trappeopgange eller op ad ejendommen, men skal stilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet dertil.

4. Beboerne bedes medvirke til at bygningerne samt beplantede arealer skånes og beskyttes. I denne forbindelse er det af stor betydning, at forældrene husker at vejlede børnene. Ligeledes bør børns ophold og leg i kældre og på trapper undgås.

5. Affaldsskakten er alene til restaffald (det, der ikke kan sorteres) og det forlanges, at du bruger en plastpose af kraftig kvalitet og husker at lukke den forsvarligt. Affald sorteres efter kommunens anbefalinger og bringes i de tilhørende bøtter. Større affald skal afleveres i containergården,  Fuglefængervej 9.

6. Støjende adfærd – herunder bl.a. afspilning af musik og musikudøvelse mv. – må ikke finde sted i en sådan grad, at det generer de omkringboende. Støjende adfærd må ikke finde sted efter kl. 20.00 og før kl. 8.00 på hverdage og efter kl. 22.00 og før kl. 10.00 i weekender (fredag-lørdag og helligdage). Det er i øvrigt god stil, hvis du informerer dine naboer i opgangen inden du holder fest.

7. Skal du slå søm i væggen, støvsuge, centrifugere, bore eller foretage andre arbejder, som medfører støj, må dette så vidt muligt foregå i dagtimerne, dog senest kl. 20.00 og ikke før kl. 8.00 på hverdage og ikke føre kl. 10.00 og efter kl. 20.00 i helligdage o weekender, af hensyn til de andre beboere.

8. Lofts- og kælderrum skal være aflåst, også selv om de ikke benyttes.

9. Altanerne – Tøjtørring og luftning af sengetøj må kun finde sted så det ikke kan ses nedefra. Altanen må ikke bruges til pulterrum. Brug loftsrummet. Antenner, maskiner, flagstænger, skilte og reklamer må ikke opsættes uden en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Anbringelse af paraboler på altanen, må kun finde sted, så de ikke ses nedefra. Det er ikke tilladt at bore i altanvæggen, og der må kun males i godkendte farver. Spørg efter farverne på ejendomskontoret. Tæppebankning og udsmidning af cigaretskod ud over altanen må ikke finde sted.

10. Grill. Det er ikke tilladt at grille på altanen, der henvises til brug af udendørs grill på fællesarealer. Husk at rengøre grillen efter brug. OBS åben ild (grill) skal være mindst 5 meter fra bygning og beplantning.

11. Vinduer – Der må ikke skrues i plastvinduerne og der må ikke hænges gardiner / tæpper el.lign. imellem vindue og vinduesramme, da gummilisterne vil gå i stykker. Begge dele vil du selv komme til at betale udbedring af.

12. Vaske- og opvaskemaskine må kun opsættes med tilladelse fra ejendomskontoret og skal monteres af en autoriseret installatør.

13. Utætte vandhaner og toiletter medfører et merforbrug af vand og stigende vandafgifter. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt meldes til ejendomskontoret.

14. Vaskerierne – adgang til at benytte vaskerierne har alle, der bor i Bispevænget. Det er ikke tilladt at vaske for folk, der ikke bor i Bispevænget. Maskinerne skal behandles med omhu og gøres rene efter brug. Børns ophold i vaskerier er på beboernes egen risiko og ansvar. Overhold den reserverede vasketid. Bliver vasketiden ikke brugt, kan andre bruge den efter 1 time. Fejl ved maskiner: kontakt ejendomsfunktionærerne eller ejendomskontoret, så der hurtigst muligt kan blive tilkaldt en reparatør. Se i øvrigt vaskereglerne i vaskekælderen.

15. Områdets dyreliv, herunder bl.a. katte og fugle, må ikke fodres fra eller på altanen. Dette forbud gælder tillige fodring af dyrelivet på Bispevængets arealer, da det tiltrækker rotter.

16. Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i Bispevænget. Dette gælder også pasning.