Servicetjek

Hvad er et Servicetjek?

Et Servicetjek er et tilbud til dig som beboer om en gennemgang af din bolig i forbindelse med fraflytning. Gennemgangen foretages af ejendomskontorets personale. Ved gennemgangen er det formålet at vejlede dig om, hvilke fejl og mangler, der er i boligen.

Servicetjekket kan gennemføres i boperioden indtil fraflytning. Boligen kan være opsagt, men det er ikke en forudsætning.

Hvordan er reglerne?

Ved et Servicetjek er boligen møbleret, og der er gardiner, tæpper og lignede i boligen. Det er derfor vigtigt, at du ikke opfatter Servicetjekket som et fraflytningssyn. Det jo ikke er muligt at syne en beboet lejlighed, da alt skal kunne ses, ligesom der kan ske uheld inden et eventuelt fraflytningssyn.

Ejendomskontorets personale gennemgår boligen sammen med dig, og peger på de forhold, som man ved et fraflytningssyn vil forlange istandsat.

Der skelnes mellem “misligholdelse” og “normalistandsættelse”. Misligholdelse er forringelse eller skade af boligen som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Normalistandsættelse er istandsættelse af vægge og lofter samt rengøring. Istandsættelse af lofter og vægge skal altid ske, hvis afdelingen har A-ordning, medmindre vægge og lofter i forvejen fremtræder nyistandsat. Boligen skal, uanset om der er A- eller B-ordning i afdelingen, afleveres rengjort ved fraflytning.

Hvad kan du forvente af et Servicetjek?

Du kan forvente, at ejendomskontorets personale vil forsøge at finde eventuel misligholdelse så godt, som det nu er muligt. Du vil blive orienteret om normalistandsættelsen, hvis der er A-ordning i afdelingen, og du vil blive vejledt i, hvad der forventes af rengøring, hvis du påtænker at flytte.

I det omfang, det er muligt, vil du få at vide, i hvilken størrelsesorden de forskellige arbejder vil belaste dig økonomisk. Dermed vil det være muligt for dig at vælge, hvor en eventuel indsats er mest fordelagtig for dig, inden et eventuelt fraflytningssyn gennemføres.

Personalet vil også forsøge at vejlede dig i, hvordan de enkelte arbejder skal udføres. Eventuelt kan de være behjælpelige med kontakt til ejendommens sædvanlige håndværkere. Men du kan naturligvis selv vælge hånd-værkere.

Hvis du overvejer at opsige din bolig eller har opsagt den, vil personalet orientere dig om, hvorledes en fraflyt-ning forløber.

Servicetjekket er en ekstra service til dig som beboer, så du får mulighed for i god tid at få afhjulpet fejl og mangler, der ville blive krævet afhjulpet ved det lovbestemte fraflytningssyn. Fraflytningssynet skal gennemfø-res uanset et eventuelt Servicetjek.

Hvis du ved Servicetjekket får råd om at udføre noget, som du er uenig i, og eventuelt vil klage over til beboerklagenævnet, så skal du altså ikke udføre arbejdet i boperioden inden et eventuelt fraflytningssyn. Beviset for din påstand vil jo i så fald være væk.